Obchodní podmínky


Obchodní podmínky
Firma Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. se snaží vyrábět produkty v nejvyšší možné kvalitě a spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Té však můžeme docílit jen dobrou a srozumitelnou komunikací s objednatelem. Z toho důvodu přinášíme v následujících řádcích naše „Obchodní podmínky“.

§ 1 Objednávky

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od vyhotovení objednávky, pokud zjistí, že odporuje etickým pravidlům zhotovitele nebo právním předpisům (zejména materiály, které by svým obsahem mohli hanobit národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka atd.).

§ 2 Zpracování
Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena ke zpracování. Běžná doba zpracování je 10 pracovních dnů od přijetí objednávky (odsouhlasení korektury). V případě, že nebude objednávka srozumitelná, bude vrácena objednateli, resp. bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.

§ 3 Kupní smlouva

Objednatel bere na vědomí, že doručením objednávky do firmy Pamas dochází ke kupnímu stavu a vzniká mu mimo jiné povinnost zaplatit společnosti kupní cenu za zhotovení tiskařského zboží.

§ 4 Ceny
Dodávka zboží se uskuteční za ceny, které jsou platné v den uzavření smlouvy, tak jak jsou uvedeny na webové stránce Pamas (viz. Ceník). Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dány ke konkrétní akci zvlášť. Tyto ceny platí pro časně odeslané objednávky-v rámci jejího trvání. (Prosíme zasílejte dané objednávky včas ještě před skončením akce a tak předejdete případným výpadkům internetu a souvisejícím problémům). Pokud půjde o poštovní objednávku, tak je pro nás směrodatný datum poštovního razítka. Cena obsahuje hodnotu objednávky a přepravní náklady včetně daní a jiných součástí ceny.
Uvedený a platný ceník je v korunách (Kč) s DPH. U firemních novoročenek je cena bez DPH.
Při dodávce do zemí, které nejsou členem Evropské unie, se další celní poplatky, které by mohly být vyrobeny, nemohou přenést na firmu Pamas. Případné další celní poplatky nese objednatel.

§ 5 Právo zrušení, právo vrácení
Právo zrušit objednávku je vyloučeno vzhledem k tomu, že tiskařské zboží a jiné doplňkové sortimenty jsou vyhotoveny podle požadavků objednatele a byly přizpůsobeny výhradně pro jeho osobní potřebu.

§ 6 Dodání, odeslání
Dodání zboží k zákazníkovi bude uskutečněno formou dobírky nebo fakturou (úhrada před dodáním zboží) prostřednictvím přepravní služby PPL. Firma Pamas je oprávněna provést částečné dodávky. Dodavatel neručí za případné poškození či zpoždění dodávky způsobené přepravní službou PPL a pokud k němu dojde, je třeba uplatnit reklamaci přímo u dopravce PPL ve smyslu přepravního řádu.
Platné doby zpracování jsou uvedeny v aktuálním ceníku Pamas. Pokud dodavatel není z výjimečných důvodů schopen termín dodržet / revize a údržba na stroji ... / může dojít k prodloužení doby zpracování.
Prodlení dodávky ze strany firmy Pamas neopravňuje objednatele na náhradu škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele.
V případě, že bylo dohodnuto osobní vyzvednutí objednávky, je objednatel povinen vyzvednout zboží co nejdříve po vyhotovení v sídle, případně pobočce firmy-podle určení v objednávce. Firma Pamas je povinna uschovat zboží - po zaslání upomínky ohledně převzetí zakázky - nejdéle 2 měsíce.

§ 7 Platba
Platba za objednávku je provedena formou dobírky, fakturou, případně v hotovosti při přebírání v sídle Pamas.
Zboží zůstává ve vlastnictví Pamas, až do úplného zaplacení veškerého zboží.

§ 9 Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem doručení zboží. Předmětem reklamace je zboží, pokud neodpovídá technickým standardem. Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé, nápadné vady neprodleně při dodání zboží, nejpozději však do dvou týdnů od obdržení. Pozdější uplatnění zřejmých vad je vyloučeno. Skryté vady musí být uplatněna neprodleně po zjištění, nejpozději však v rámci zákonné záruční doby 6 měsíců.
V případě, že dojde k přebírání vadného zboží v sídle nebo na pobočce Pamas, snažíme se ihned řešit vzniklou závadu a navrhneme nejpřijatelnější cestu k jejímu odstranění. Pokud nebudete spokojeni s navrhovaným řešením, tak reklamace musí být podána písemně. Musí obsahovat reklamované zboží a daňový doklad. Při oprávněných reklamacích má firma Pamas nejdříve právo na náhradní dodávku. Pouze v případě, že náhradní dodávka není možná nebo bude vadná, je objednatel oprávněn požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy či reklamaci je objednatel povinen vrátit celé zboží. Náklady na zpětné zaslání nese kupující.
V ostatním se záruka řídí předpisy obchodního práva.

§ 10 Ručení

V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě / např. CD ... /, uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu na kterém byl dokument dodán. Jakékoliv jiné náhrady škody jsou vyloučeny.

§ 11 Ochrana údajů, zabezpečení dat
Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Pamas. Toto zpracování se děje s přihlédnutím na zákon 101/2000 Sb. o ochraně údajů. Firma Pamas zachází se všemi údaji důvěrně.
Objednatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Firma Pamas se pro případ odvolání zavazuje osobní údaje okamžitě vymazat s výjimkou případu, že objednávka ještě nebyla vyřízena.
Pamas při udělení zakázky předpokládá, že objednatel své záznamy zálohuje i v době po dodání prací. Pamas, údaje, které jí poskytl objednatel, nezálohuje. Obrazová data, která zaslal objednatel, se archivují po dobu 1 měsíce. V této lhůtě poskytujeme možnost výroby přiobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posílat. Po uplynutí této lhůty budou všechny potřebné dokumenty vymazány.

§ 12 Autorská práva
Zákazník, který zadá objednávku na zpracování prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě. Následky z případného porušení těchto práv nese sám objednatel.

§ 13 Dodatková klauzule

Vždy je prvořadé vycházet z prvotní kupní smlouvy a výrobu podle toho i dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou se oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k oboustrannému zájmy dosáhnout novou dohodu, která se bude co nejvíce podobat ekonomickému účelu neplatného ustanovení.

GDPR

Je naší povinností Vás upozornit, že zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jméno, adresu, telefon a email, které nám slouží výhradně pro vyřízení vaší objednávky.
Kontaktní údaje jsou uchovány na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení objednávky a pro uplatnění případné reklamace.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s novými zásadami GDPR. Zásadně se nic nemění, standardy jsme dodržovali již od založení firmy, tedy od roku 2007.


Zpět


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Všechna práva vyhrazena.